مراسم مسیحی بزرگدا پنجاهمین سالگرد کشیشی اسقف کلیسای Nativita

مراسم مسیحی بزرگدا پنجاهمین سالگرد کشیشی اسقف کلیس

محرم 1393 مازندران - منطقه هزارجریب - روستای آکرد

محرم 1393 مازندران - منطقه هزارجریب - روستای آکرد

قم - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

دیدار با فیتزچرال رئیس دپارتمان دیالوگ واتیکان 138

همراه با دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد 1387

بابلسر همراه با دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد 13

ونیز- 1389- در حاشیه دوران دانشجویی

ایتالیا دوران دانشجویی

سایت رسمی

مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری موسسه امام خمینی بلوار امین 20متری گلستان پلاک 27

Daftar.ictu@qabas.net

(+98)25-32908193

Site::public.tanke_you_message